Tolken voor de Raad voor de Kinderbescherming

Vandaag op locatie getolkt bij de Raad voor de Kinderbescherming in Maastricht. Deze opdrachten zijn zowel op locatie als telefonisch en kunnen mentaal, emotioneel als inhoudelijk veeleisend zijn. Daarvoor dien ik, als beëdigd tolk, te voldoen aan het specifieke tolkprofiel voor de Raad voor de Kinderbescherming.

Kerntaken/onderwerpen zijn:
– Bescherming
– Gezag en omgang na scheiding
– Straf
– Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen
– Toetsen en toezichthouden bij bescherming- en strafzaken

Het zijn vaak schrijnende situaties waarmee ik van doen heb. Uiteraard leef ik ter plekke met ouders en/of kinderen mee maar dat kan ik niet uiten, ik moet én wil mij uiteraard professioneel opstellen. Maar een mens blijft een mens en soms raakt een zaak mij meer dan ik emotioneel wil toelaten. Ik zou die vader/moeder zo graag willen ondersteunen of het kind willen begeleiden/opvangen.. maar.. dat gaat nu eenmaal niet. Als ik er te emotioneel bij betrokken raak kan ik mijn werk niet objectief uitoefenen.

Als je de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig bent, al kun je je in het dagelijkse leven je aardig redden in onze taal, is daar vaak geen sprake van als het om emotionele, vaak heftige situaties gaat. Ik ben dankbaar dat ik als tolk een ouder/kind kan bijstaan en een hulpverlener hierdoor efficiënt zijn/haar werk kan uitvoeren.

www.kinderbescherming.nl

Artikel 42 lid 1 van de Wet op het notarisambt

Getolkt bij een notaris. Met name in deze zomermaanden gebeurt het regelmatig dat ik hiervoor gevraagd wordt. In artikel 42 lid 1 van de Wet op het notarisambt wordt een beëdigde tolk verplicht gesteld voor cliënten die de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig zijn of voor cliënten die doof of slechthorend zijn. De keuze om een tolk in te schakelen is dus niet vrijblijvend. De wetgever vindt het essentieel dat alle klanten van de notaris worden geïnformeerd in een taal die zij begrijpen zodat zij precies weten waarvoor ze tekenen. Zodra zij merken dat een cliënt (of diens partner) het Nederlands onvoldoende beheersen, bellen zij een tolk. Ook als zij het Nederlands tot op zekere hoogte beheersen. Bij de notaris telt immers iedere punt en komma, er mogen er geen misverstanden ontstaan.

Doorgaans tolk ik voor het passeren van een leverings- en hypotheekakte maar af en toe ook voor het doornemen van huwelijkse voorwaarden, een testament, volmachten, het oprichten van een besloten vennootschap, het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap of het oprichten van een stichting.

De notaris stuurt de akte(n) van tevoren naar mij op, het is ingewikkelde materie waarin ik mij verdiep. Na afloop onderteken ik de akte ook. Niet voor de inhoud maar met mijn handtekening verklaar ik alles te hebben vertaald wat de notaris en cliënt hebben gezegd. Belangrijk dus dat ik alles goed vertaal want een instantie of persoon, waarvoor ik als beëdigd tolk mijn werkzaamheden verricht, kan klagen over mijn beroepsmatig optreden en is het mogelijk hiertoe een klacht in te dienen bij de Minister van Justitie.

Let op: de inschakeling van een beëdigde tolk behoort niet tot de kosten die in het honorarium van de notaris zijn inbegrepen. Deze kosten zijn in beginsel voor de partij die deze bijstand nodig heeft. Echter… Indien de koper zijn fiscale eigen woning financiert met een hypothecaire geldlening, zijn de tolkkosten voor zover deze hieraan zijn toe te rekenen, fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (als kosten voor het aangaan van de eigenwoninglening). Zo betaalt de fiscus toch mooi een stukje mee.

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/artikel-42-wet-op-het-notarisambt

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)

Vandaag vanuit huis diverse keren Azeri (Azerbeidzjan) getolkt voor GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).
GZA heeft op vrijwel elke Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts. Wanneer het aantal opvanglocaties verandert, verandert GZA mee. Het hoofdkantoor van GZA bevindt zich in Utrecht.

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. Hierbij besteden ze extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers.

GZA schakelt telefonisch een tolk in als dat nodig is. Zowel bij het bellen naar de Praktijklijn, tijdens het inloopspreekuur of bij een afspraak met een zorgverlener. Iemand kan ook zelf om een tolk vragen. Zo weet eenieder zeker dat we elkaar goed begrijpen en kan er zo goed mogelijke zorg verleend worden. Een tolk is onpartijdig en mag de inhoud van het gesprek niet delen met derden.

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis of bij een andere zorgverlener, kunt u ook om een tolk vragen. De kosten van de tolk worden door het COA vergoed. Daarom is het belangrijk dat u uw zorgpas meeneemt, deze moet u laten zien als er een tolk wordt ingeschakeld. Het is niet mogelijk om zelf een tolk te bellen.

www.gzasielzoekers.nl/ikbenasielzoeker/praktijklijn

Officierszitting

Getolkt voor het Openbaar Ministerie (nader te noemen OM) bij een officierszitting op Buitenop te Roermond. Een jonge vrouw van +/- 15 jaar meldt zich bij de Officier van Justitie. Een vriendinnetje had haar moeder uitgescholden waarna zij verhit haar voordeur had ingetrapt. Ajjjj… emoties niet onder controle dus daar staat zij nu met mama aan haar zijde. Het meisje krijgt een taakstraf van 20 uur, hetgeen zij gewillig accepteert.

Het OM is de enige instantie in Nederland belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De Officier van Justitie bepaalt dan ook wie er voor de rechter moet verschijnen en wie niet. Het OM kan echter voor een groot aantal veel voorkomende strafbare feiten de verdachte zelf een transactievoorstel doen, waarmee de strafzaak wordt afgedaan. Als iemand dus op dit aanbod ingaat, hoeft diegene niet meer voor de rechter te verschijnen.

Het voorstel wordt tijdens een speciale zitting gedaan. Het is een speciale zitting omdat hierbij geen rechter aanwezig is. Bij minderjarige verdachten heet deze zitting een OTP-zitting (dit staat voor ‘Oproep Ten Parkette’), bij meerderjarige verdachten heeft men het over een TOM-zitting (dit staat voor ‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’). De Officier van Justitie of een parketsecretaris doet tijdens een dergelijke zitting een strafvoorstel.

Het voorstel kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van een werkstraf of een leertraject of uit de betaling van de schade aan het slachtoffer. Het OM kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan 6 jaar.

Bij de OTP (minderjarigen) geldt een maximale taakstraf van 60 uren. Als de Officier van Justitie eigenlijk vindt dat iemand een hogere straf verdient, dan zal hij de zaak alsnog aan de strafrechter moeten voorleggen. Hij zal de opgeroepen persoon dan niet uitnodigen voor een OTP/TOM-zitting.

Zakendoen in Turkije? Do’s and don’ts

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Turkije.

Taal
Spreek de doelgroep direct aan in het Turks. Dat is de officiële taal in Turkije en eerste taal van 90 % van de bevolking. Verder wordt er ook Koerdisch en Arabisch gesproken in Turkije. Er zijn nog diverse dialecten.

Zakelijke bijeenkomsten
Gebruik bij het eerste telefonische of e-mailcontact een paar Turkse woorden. Bevestig uw afspraak kort tevoren en bereid u goed voor. Turkse ondernemers hebben een internationale oriëntatie en zijn goede onderhandelaars.
Kom bij uw afspraken stipt op tijd. Het verdient aanbeveling kort van tevoren uw afspraak te bevestigen. Neem ook de tijd om de zaken te bespreken (geen haast).
Toon oprechte interesse in het welzijn van uw zakenpartner. Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen zijn belangrijk. De dresscode is formeel: pak met das.

Communicatie
Het opbouwen van een persoonlijke relatie is heel belangrijk in Turkije. Het verdient aanbeveling daar voldoende tijd aan te besteden. Ook in zakelijke relaties informeert men regelmatig naar elkaars welzijn. Neem een Turks contactpersoon of tolk mee, bij voorkeur uit een grote stad, die het Westen kent.
Familie, werk en afkomst zijn goede onderwerpen om een gesprek mee te beginnen. Vermijd gevoelige politieke en religieuze onderwerpen, of het onderwerp seksualiteit. Turken waarderen wel het gebruik van humor in de communicatie.
Mimiek en gebaren zijn belangrijk in de Turkse communicatie. Turken houden minder afstand tot elkaar dan bij ons de gewoonte is. Oogcontact houden is belangrijk.
In het land gelden islamitische regels. Deze regels worden niet streng toegepast, maar respecteer de regels wel.
Turken zijn terughoudend om het woord ‘nee’ te gebruiken. Ze gebruiken liever uitdrukkingen als Bakariz (‘We zien het wel’), Düsünürüz (‘We denken er nog even over na’).

Hiërarchie
De Turkse zakelijke cultuur is formeel en kenmerkt zich door een hiërarchische structuur. Het is belangrijk dat u binnen het bedrijf waarmee u zaken wilt doen met de juiste persoon spreekt. Als u met een hooggeplaatst persoon aan tafel zit, is het verstandig zelf met een delegatie van vergelijkbaar ‘gewicht’ te komen. Aan de andere kant is het niet verstandig om bij het zakendoen een paar stappen op de hiërarchische ladder over te willen slaan. Het nemen van besluiten kan tijd kosten.
Hoewel de Turkse arbeidscultuur nog traditioneel is, zijn er wel veranderingen gaande. Moderne managementmethoden zijn tegenwoordig wel bekend in Turkije.
Spreek uw zakenpartner bij voorkeur aan met een academische titel en achternaam.

Eten en drinken
Elke bezoeker krijgt koffie of thee aangeboden en het is niet netjes om dat te weigeren. Turkse koffie is een nationale drank.De meeste zakelijke entertainment vindt plaats in restaurants. Turken genieten van eten en de maaltijd is een tijd om te ontspannen en een goed gesprek aan te gaan. In de Turkse gastvrijheid betaalt de gastheer altijd voor de maaltijd. Het delen van een rekening is iets wat Turken niet kennen. Proberen aan te bieden om te betalen wordt als beleefd beschouwd, maar niet toegestaan.

Relatiegeschenken
Gepaste relatiegeschenken zijn bijvoorbeeld koffie, elektronica of pennen, gegraveerd met uw bedrijfslogo. Gaat u bij een zakenrelatie thuis op bezoek, dan zijn bloemen of bonbons een gewaardeerd geschenk.

Zakelijke gebruiken
Neem een juridisch adviseur in de arm die goed op de hoogte is van de Turkse handelswetten. Hij of zij moet kennis hebben van het Turkse recht voor het opstellen van een contract. Leg alles nauwkeurig schriftelijk vast. Doe dit bij voorkeur in het Engels. Onderteken de versie in het Nederlands en Turks niet. Leg in het contract vast wie de bevoegde rechter is in het geval van een conflict. De administratieve achterstand bij rechtbanken in Turkije is enorm. Stel contracten duidelijk op. Zorg dat de tegenpartij niets op een andere manier kan opvatten.

www.youtube.com/watch?v=kCoKTtSJMZM
www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/turkije/dos-and-donts
www.nederlandwereldwijd.nl/zakendoen/cultuurverschillen-bij-zakendoen-in-het-buitenland/turkije
www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/zakendoen-met-/zakendoen-met-turkije
www.hcgturkije.nl/links/zakendoen-met-turkije/Paginas/default.aspx
www.mkbservicedesk.nl/7492/de-tien-geboden-voor-succesvol-ondernemen.htm

Beëdigd tolk met als specialisatie Gerechtstolk in Strafzaken. Een vak apart….

De gerechtstolk is een tolk in het domein van justitie. Een gerechtstolk is aanwezig bij een proces als de verdachte het Nederlands niet of onvoldoende beheerst. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 6, paragraaf 3e, stelt dat iedere verdachte het recht heeft om zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.

www.rechtspraak.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
www.om.nl

Opleiding
Om een opleiding tot gerechtstolk te kunnen volgen, moet een kandidaat-gerechtstolk eerst een tolkenopleiding gevolgd hebben en moet het Nederlands en zijn vreemde talen minstens op het ERK-niveau C1 beheersen. In die opleiding moet hij zich vertrouwd maken met het rechtssysteem (burgerlijk recht, strafrecht, vreemdelingenrecht, enz.), juridisch Nederlands, Nederlandstalige en anderstalige (in mijn geval Turkse) gerechtsterminologie, de eigenheden van het gerechtstolken en van politieverhoren.
www.sigv.nl/opleidingen/gerechtstolken-in-strafzaken

Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers / Bureau Wbtv
Het Openbaar Ministerie, de rechtbank en andere gerechten maken alleen gebruik van tolken en vertalers uit het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers. Dat is wettelijk voorgeschreven. www.bureauwbtv.nl
Ik sta bij Bureau Wbtv geregistreerd onder nummer: 10011. In geval van spoed of bij heel bijzondere talen is uitzondering op dit voorschrift mogelijk.

Takenpakket
De gerechtstolk maakt de communicatie tussen de anderstalige verdachte en het gerecht mogelijk. Gerechtstolken werken niet volgens het moedertaalprincipe zoals veel vertalers en tolken dat wel doen. Volgens dat principe kan enkel een moedertaalspreker een tekst of uitdrukking van een vreemde taal omzetten naar zijn moedertaal en omgekeerd. In de rechtszaal tolkt de gerechtstolk namelijk altijd in beide richtingen.
www.Turks-AzeriTolken.nl  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerechtstolk

Wet van Murphy

Wet van Murphy, toegeschreven aan Edward A. Murphy (1918–1990), luidt “Anything that can go wrong, will go wrong” (alles wat fout kan gaan, zal fout gaan). Zo’n heerlijke tolkafspraak op locatie had ik vandaag.

Daar sta ik dan, voor de ingang van een vrouwengevangenis met een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt flink verbouwd en ons wordt medegedeeld dat wij aan de achterkant van het gebouw naar binnen kunnen. In de auto en hop…naar de achterkant gereden. Eenmaal ter plekke…. “Oh, nee dat is jullie foutief medegedeeld”. “Jullie moeten de ingang aan de zijkant hebben”. In de auto en hop… richting zijkant. Eenmaal ter plekke… “Oh, nee jullie moeten naar de parkeerplaats en een busje komt jullie dan ophalen”. Oké, naar de parkeerplaats. Zegt de medewerker van de Raad van de Kinderbescherming “nu ze aan het verbouwen zijn is het telkens een crime om hier binnen te komen”. Mee eens. Wachtend op de parkeerplaats… geen busje in wegen of velden te zien. Ah, daar komt een iemand aanlopen. “Mevrouw, werkt u hier?” Ja? “Wanneer komt er een busje om ons op te halen?” Busje? Geen antwoord in de trant van “Busje komt zo” maar “die komt maar een paar keer per dag om de zoveel tijd langs”. Euh? “Weet u wat, ik zal even voor u bellen”. Fijn!!! “Oh nee, jullie staan op de verkeerde parkeerplaats, daar en daar moet jullie zijn”. Pfffff… In de auto en hop… richting de andere parkeerplaats. YES! We zien een busje en worden naar binnen gereden.

“Goedemorgen mevrouw, Ik ben van de Raad voor de Kinderbescherming en dit is de tolk, Dhr. Aydin”. “Ook goedemorgen, wat komen jullie doen?” Onze ogen verwijden zich. “Ik zeg geen woord zonder mijn advocaat erbij!” “Gisteren hebben wij op jullie gewacht en kwamen jullie niet en vandaag is hij er niet en staan jullie hier.” Tussen ons gezegd… Mijn afspraak om te tolken stond inderdaad op gisteren maar werd op het laatste moment verzet naar vandaag. Raad voor de Kinderbescherming gaat navraag doen. Blijkt dat men bij de Penitentiaire Inrichting een en ander niet goed gecommuniceerd te hebben. Raad voor de Kinderbescherming belt de advocaat, belt de planning van de Raad voor de Kinderbescherming en maakt een nieuwe afspraak. We nemen afscheid en vertrekken. Op dat moment is het lunchpauze en komen de vrouwen van de arbeid terug. Een fluitsaldo komt over ons heen. Ik lach maar vriendelijk maar voel mij een beetje ongemakkelijk. We stappen in de bus samen met een gedetineerde die net vrij komt. Zij heeft een stapel foto’s in de hand en kijkt weemoedig naar een kindje. Ik zie aan de omgeving dat het een Spaanstalig land is en voel met haar mee. Eindelijk vrij, naar huis. Dan wordt de chauffeur gebeld…blijkt dat men vergeten is onze paspoorten terug te geven. Weer met het busje terug om de paspoorten op te halen. Ik stap in mijn auto en vraag mij al glimlach lachend af hoe de volgende afspraak zal verlopen. #geweldigberoep heb ik toch!

www.dji.nl/informatie-voor-scholieren-en-studenten/vrouwen-in-de-gevangenis.aspx

Jaaroverzicht / Cijferlijst 2017 Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN)

Jaaroverzicht 2017 Aydin, D. (Durmus)
Je bent in 2017 als tolk werkzaam geweest voor Tolk- en Vertaalcentrum Nederland

Beste Aydin, D. (Durmus),

Hartelijk dank voor je inzet het afgelopen jaar! Wij kijken met een heel blij gevoel terug op 2017!
Onze klanten waarderen ons opnieuw met een dikke 8 en zonder jou was dit niet mogelijk geweest! We hebben samen hard gewerkt, geleerd en genoten!

Hieronder vind je jouw jaaroverzicht met daarin je gegevens van het afgelopen jaar.

Criterium Resultaten enquête
Aantal ontvangen enquêtes 2017 8
Waardering Nederlandse taal 8,4
Waardering vakinhoudelijke kennis 7,6
Waardering houding tolk 8,5
Waardering over gehele tolkdienst 7,9

Compliment

Beste tolk,

Wij hebben een compliment ontvangen over uw tolkdienst Nederlands >< Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan) met projectnummer: 18151706
Omdat het altijd fijn is een compliment te krijgen stuur ik dit hierbij aan u door:

Prima tolk bij mensen die psychische klachten hebben.

Met vriendelijke groet,
Livewords Vertalingen en Tolken