Opleidingen

TOLKEN VOOR KINDEREN BIJ DE IND
Juridische context en hoortechnieken bij AMV-ers

– Inzicht in de algemene hoormethodiek die bij het horen van vreemdelingen bij de IND wordt gehanteerd.
– Inzicht in de specifieke hoormethodiek die bij het horen van kinderen (in de leeftijdsgroepen 6-12 jaar en 12-18 jaar) bij de IND wordt gehanteerd.
– Kennis van gepaste reactiemogelijkheden op veelvoorkomend gedrag van kinderen tijdens de gesprekken bij de IND
– Inzicht in de juridische context van het horen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen bij de IND

Verdieping Nederlands Strafprocesrecht

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging. De verschillende factoren in het strafproces, hun bevoegdheden en de verschillende strafrechtelijke procedures en regels kwamen aan bod, zo ook actuele voorbeelden uit de strafrechtpraktijk.

Personen en instanties: de rol, positie en bevoegdheden van de belangrijkste personen en instanties in het strafproces zoals de verdachte, de raadsman, het slachtoffer, de politie, de (hulp)officier van justitie, de rechter-commissaris, de rechter, de griffier, de getuige, de deskundige, de tolk en de vertaler.

Dwangmiddelen: de meest voorkomende dwangmiddelen en de plaats daarvan binnen het strafprocesrecht alsook de rol van de tolk daarin zoals de aanhouding, het ophouden voor verhoor, de inverzekeringstelling, de bewaring, de gevangenhouding, de inbeslagneming, de doorzoeking en het betreden van plaatsen.

Beslissingen omtrent (verdere) vervolging:  nadat het voorbereidende onderzoek is afgesloten, dient bepaald te worden welke kant de strafzaak dient op te gaan. Is bestraffing van het strafbare feit door de strafrechter haalbaar en wenselijk dan zal de verdachte doorgaans worden gedagvaard. Het openbaar ministerie kan echter ook besluiten de zaak niet verder te vervolgen om uiteenlopende redenen. Daarnaast kan het openbaar ministerie een strafbeschikking uitvaardigen of een transactievoorstel doen. In dit kader bespreken we de sepotbeslissing, de voorwaardelijke sepotbeslissing, de klacht niet vervolging (de artikel 12 Sv-procedure), de transactie, de strafbeschikking en de vervolgingsbeslissing.

Dagvaarding: de dagvaarding vormt het scharnierpunt tussen het voorbereidende onderzoek en het eindonderzoek ter terechtzitting en vormt tevens het officiële begin van het rechtsgeding. Indien het openbaar ministerie een vervolgingsbeslissing heeft genomen, zal de verdachte een dagvaarding ontvangen. Om een goed beeld te krijgen van de plaats en het belang van dit document bespreken we de verschillende functies van de dagvaarding, de rechtsgevolgen van de dagvaarding, de uitreiking van de dagvaarding, de inhoud van de tenlastelegging, de wijziging en aanvulling van de tenlastelegging, de bijzonderheden van de samengestelde tenlastelegging, de taal van de dagvaarding, de vertaling van de dagvaarding en de rol van de vertaler.

Onderzoek ter terechtzitting: de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het onderzoek ter terechtzitting beginnende met de aanvang van het onderzoek, de voordracht van de zaak, het verhoor van de verdachte, de oproeping van de tolk, het verhoor van getuigen, de inschakeling van deskundigen, de inschakeling van de reclassering, de uitoefening van het het spreekrecht door het slachtoffer, de voorlezing van stukken, de voordracht van het requisitoir, de voordracht van het pleidooi en eindigend met de sluiting van het onderzoek.

Einduitspraak: nadat het onderzoek ter terechtzitting is afgesloten, zal de rechtbank een einduitspraak doen. Daarbij volgt de rechter een schema om verschillende vragen te beantwoorden. Afhankelijk van deze antwoorden zal de rechter een bepaalde einduitspraak doen. Daarbij maken we een onderscheid tussen voorvragen en hoofdvragen.
Voorvragen:
1) is de dagvaarding geldig?
2) is de rechter bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde feit?
3) is de officier van justitie ontvankelijk?
4) zijn er redenen tot schorsing van de vervolging?

Hoofdvragen:
1) is het ten laste gelegde feit bewezen?
2) welk strafbaar feit levert het bewezen verklaarde op?
3) is de verdachte zelf strafbaar?
4) welke straf moet worden opgelegd?

Webinar “Tolken in de Jeugdzorg”

De onderdelen die bij de 4-delige webinar “Tolken in de Jeugdzorg” aan bod kwamen zijn:
1) Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg. 2) Tolken voor ouders en/of kinderen met een beperking binnen de jeugdzorg.
3) Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg.
4) Veiligheid binnen jeugdzorg.
Aangezien ik veelvuldig tolk in de zorgsector heb ik met de onderwerpen die in de 4 webinars behandeld zijn veelvuldig te maken. Belangrijk dus om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en weer even opgefrist te worden.

Mensenhandel – Mensensmokkel

Als tolk word ik bij onderzoeken naar mensen-handel/smokkel op verschillende momenten ingezet, denk aan opsporingsonderzoek, slachtofferhulp, juridische dienstverlening en procedures. Om optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat ik de elementen van wetsartikelen bij het tolken op de juiste manier herken en interpreteer, gepast jargon ken in de vreemde taal en inzicht heb in wat mij te wachten staat binnen dit werkveld. Tijdens deze opleiding werd mensen-handel/smokkel vanuit diverse perspectieven bekeken en uitgediept: vanuit het perspectief van politie die daders tracht op te sporen, vanuit CoMensha die slachtoffers hulp aanbiedt en vanuit het perspectief van de advocatuur die juridische dienstverlening aanbiedt aan slachtoffers van mensen-handel/smokkel.

 


Training Interceptietolk

Met veel plezier en enthousiasme de training tot interceptietolk behaald.   Het Openbaar Ministerie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen onder strikte voorwaarden openbare communicatienetwerken en diensten aftappen. Dit gebeurt om criminele of terroristische activiteiten te voorkomen en hiervan verdachte personen op te sporen. De tolk gaat op aanvraag van de overheid het telecommunicatieverkeer bevoegd aftappen hetgeen beluisterd of opgenomen wordt. Denk aan telefoongesprekken, SMS- en MMS-berichten, e-mails en internetverkeer zoals downloads, videogesprekken en bijdragen aan internetfora. En door personen te volgen op social media zoals Facebook, maar ook Ping en Skype af te tappen.


Terminologie

** ORAM: Organization for Refuge, Asylum & Migration
Thema LHBT (Lesbisch, Homo, Biseksualiteit en Transgender)

** Medisch
Aangaande het tolken voor de zorg/medische sector, denk aan neurologische, orthopedische of psychiatrische expertises.

** Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Geregistreerd als IND tolk.  In deze hoedanigheid wordt er getolkt door geheel Nederland in de diverse aanmeldcentra in een (asiel)procedure.

** Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)
Inzake individuele theorie- en praktijkexamens.


Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND)

Dilemmatraining: Inzicht geven in de bestaande regelgeving ten aanzien van integriteit, het vergroten van wederzijds begrip en het komen tot een gezamenlijke cultuur.


Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met ca. 1.200 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd. Veel leden zijn beëdigd vertaler en/of beëdigd tolk. Het NGTV staat al ruim 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het NGTV is gesprekspartner voor de overheid, het bedrijfsleven, de rechtspraak, andere beroepsverenigingen en opleidingen, aangaande alle zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden en het functioneren van (zelfstandige) (beëdigd) tolken en vertalers.


Hoorcollege Tolken en Vertalen in het STRAFRECHT

Mijn tolkdiensten werden door de klanten van Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) gewaardeerd met een gemiddelde van 8,7.
Exclusief voor tolken met uitmuntende resultaten beloond TVcN deze tolken een hoorcollege.


Marechaussee en de Grensbewaking

Interessante én leuke cursus gevolgd om mijn vakbekwaamheid op peil te houden d.m.v. scholingsactiviteiten in het kader van permanente educatie. Het gaf inzicht/duidelijkheid over de taken van de Koninklijke Marechaussee en Grensbewaking op luchthaven Schiphol. Geen “droge” les in een schoolbankje maar daadwerkelijk op de werkvloer… the place to be, where it happens! Ik kreeg o.a. uitleg over de werkzaamheden van de marechaussee in het algemeen en de processen omtrent aankomst en vertrek. Inzake processen met vreemdelingen en de rol van de tolk hierbij. Eveneens over de brigade vreemdelingenzaken en de hulp van een tolk tijdens hun werkzaamheden. Je ziet mij o.a. een paspoortcontrole uitvoeren.


Cursus Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)

Via TolkenNet, Tolken en Vertalen, word ik als tolk ingezet om bij individuele theorie- en praktijkexamens te tolken.
http://www.tolkennet.nl


Diploma Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV)

Specialisatie: Gerechtstolk in Strafzaken
De Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV) is in 1988 opgericht omdat er bij de gerechten een dringende behoefte bestond aan beter tolk- en vertaalwerk. Vanuit deze noodzaak is de SIGV gespecialiseerde tolk- en vertaalopleidingen gestart. Met als doel de kwaliteit en positie van tolken en vertalers bij gerechtelijke instanties te verbeteren.