Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

De meeste beëdigde tolken/vertalers zijn fulltime professionals, met uitzondering van enkele kleine taalgebieden. Een beëdigd tolk/vertaler is een hoog opgeleide tolk/vertaler, bevoegd om beëdigde tolk/vertalingen uit te voeren.

Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt ondermeer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.

Het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) is een register waarin tolken en vertalers staan ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als Beëdigde tolk en/of beëdigde vertaler werkzaam te zijn. De functie van registratie is dat zowel tolken/vertalers en de opdrachtgevers kunnen nagaan of iemand aan bepaalde beroepseisen voldoet.

PE-verplichting

Alle beëdigde vertalers en tolken moeten binnen 5 jaar, voorafgaande aan het verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv, 80 Permanente Educatie (PE) punten verwerven om hun inschrijving in het kwaliteitsregister te behouden. Een inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers is namelijk vijf jaar geldig. Dit betekend dat er per jaar 16 PE gehaald moeten worden.

De tolken en vertalers in het Rbtv hebben aangetoond in voldoende mate te beschikken over de in artikel 3 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) vereiste competenties:

Inschrijving Rbtv en Artikel 3 Wbtv

VEREISTE COMPETENTIES

Artikel 3 Wbtv: “Om voor inschrijving in het register in aanmerking te komen dient de tolk dan wel de vertaler te voldoen aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen ten aanzien van de volgende competenties:

  • attitude van een tolk voor de tolk;
  • attitude van een vertaler voor de vertaler;
  • integriteit;
  • taalvaardigheid in de brontaal;
  • taalvaardigheid in de doeltaal;
  • kennis van de cultuur van het land of gebied van de brontaal;
  • kennis van de cultuur van het land of gebied van de doeltaal;
  • tolkvaardigheid voor de tolk;
  • vertaalvaardigheid voor de vertaler.”

Op de website van Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers https://www.bureauwbtv.nl kunt u zoeken in het Register en de Uitwijklijst.