Beëdigd tolk met als specialisatie Gerechtstolk in Strafzaken. Een vak apart….

De gerechtstolk is een tolk in het domein van justitie. Een gerechtstolk is aanwezig bij een proces als de verdachte het Nederlands niet of onvoldoende beheerst. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 6, paragraaf 3e, stelt dat iedere verdachte het recht heeft om zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.

www.rechtspraak.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
www.om.nl

Opleiding
Om een opleiding tot gerechtstolk te kunnen volgen, moet een kandidaat-gerechtstolk eerst een tolkenopleiding gevolgd hebben en moet het Nederlands en zijn vreemde talen minstens op het ERK-niveau C1 beheersen. In die opleiding moet hij zich vertrouwd maken met het rechtssysteem (burgerlijk recht, strafrecht, vreemdelingenrecht, enz.), juridisch Nederlands, Nederlandstalige en anderstalige (in mijn geval Turkse) gerechtsterminologie, de eigenheden van het gerechtstolken en van politieverhoren.
www.sigv.nl/opleidingen/gerechtstolken-in-strafzaken

Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers / Bureau Wbtv
Het Openbaar Ministerie, de rechtbank en andere gerechten maken alleen gebruik van tolken en vertalers uit het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers. Dat is wettelijk voorgeschreven. www.bureauwbtv.nl
Ik sta bij Bureau Wbtv geregistreerd onder nummer: 10011. In geval van spoed of bij heel bijzondere talen is uitzondering op dit voorschrift mogelijk.

Takenpakket
De gerechtstolk maakt de communicatie tussen de anderstalige verdachte en het gerecht mogelijk. Gerechtstolken werken niet volgens het moedertaalprincipe zoals veel vertalers en tolken dat wel doen. Volgens dat principe kan enkel een moedertaalspreker een tekst of uitdrukking van een vreemde taal omzetten naar zijn moedertaal en omgekeerd. In de rechtszaal tolkt de gerechtstolk namelijk altijd in beide richtingen.
www.Turks-AzeriTolken.nl  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerechtstolk