Artikel 42 lid 1 van de Wet op het notarisambt

Getolkt bij een notaris. Met name in deze zomermaanden gebeurt het regelmatig dat ik hiervoor gevraagd wordt. In artikel 42 lid 1 van de Wet op het notarisambt wordt een beëdigde tolk verplicht gesteld voor cliënten die de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig zijn of voor cliënten die doof of slechthorend zijn. De keuze om een tolk in te schakelen is dus niet vrijblijvend. De wetgever vindt het essentieel dat alle klanten van de notaris worden geïnformeerd in een taal die zij begrijpen zodat zij precies weten waarvoor ze tekenen. Zodra zij merken dat een cliënt (of diens partner) het Nederlands onvoldoende beheersen, bellen zij een tolk. Ook als zij het Nederlands tot op zekere hoogte beheersen. Bij de notaris telt immers iedere punt en komma, er mogen er geen misverstanden ontstaan.

Doorgaans tolk ik voor het passeren van een leverings- en hypotheekakte maar af en toe ook voor het doornemen van huwelijkse voorwaarden, een testament, volmachten, het oprichten van een besloten vennootschap, het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap of het oprichten van een stichting.

De notaris stuurt de akte(n) van tevoren naar mij op, het is ingewikkelde materie waarin ik mij verdiep. Na afloop onderteken ik de akte ook. Niet voor de inhoud maar met mijn handtekening verklaar ik alles te hebben vertaald wat de notaris en cliënt hebben gezegd. Belangrijk dus dat ik alles goed vertaal want een instantie of persoon, waarvoor ik als beëdigd tolk mijn werkzaamheden verricht, kan klagen over mijn beroepsmatig optreden en is het mogelijk hiertoe een klacht in te dienen bij de Minister van Justitie.

Let op: de inschakeling van een beëdigde tolk behoort niet tot de kosten die in het honorarium van de notaris zijn inbegrepen. Deze kosten zijn in beginsel voor de partij die deze bijstand nodig heeft. Echter… Indien de koper zijn fiscale eigen woning financiert met een hypothecaire geldlening, zijn de tolkkosten voor zover deze hieraan zijn toe te rekenen, fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (als kosten voor het aangaan van de eigenwoninglening). Zo betaalt de fiscus toch mooi een stukje mee.

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/artikel-42-wet-op-het-notarisambt