Tolken onmisbaar voor allochtone slachtoffers van huiselijk geweld

Helaas zijn jaarlijks veel Nederlandse inwoners slachtoffer van huiselijk geweld, en elk slachtoffer is er één teveel! Dit gaat zowel om autochtone als allochtone slachtoffers en allemaal hebben zij hulp nodig.
Allochtone slachtoffers hebben doorgaans echter nog een beetje extra hulp nodig. Omdat zij zich vaak in emotionele situaties niet (meer) goed verstaanbaar kunnen maken, is de inzet van tolken zo ontzettend belangrijk!

Een aantal cijfers

Elk jaar zijn er in Nederland ongeveer 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld; fysiek, psychisch of seksueel. Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar ooit slachtoffer is geweest van enige vorm van huiselijk geweld. Meestal gaat het om vrouwen en kinderen. In bijna 60 procent van de gevallen is er sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar en per jaar komen ca. 13.000 vrouwen terecht in de vrouwenopvang (al dan niet met kinderen). Ongeveer 20 procent van de slachtoffers is man, bijvoorbeeld als gevolg van eergerelateerd familiegeweld. En ook nog eens één op de twintig 65-plussers wordt met regelmaat mishandeld door bijvoorbeeld mantelzorgers of hulpverleners. Slechts ca. een derde van alle gevallen wordt jaarlijks bij de politie gemeld.

Wat is huiselijk geweld?

De term huiselijk geweld betekent niet letterlijk dat het geweld in huis plaatsvindt. Het gaat om de relatie tussen slachtoffer en geweldpleger en kan fysiek, psychisch en seksueel van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld die worden onderscheiden zijn bijvoorbeeld (ex)partnergeweld, kindermishandeling en verwaarlozing, ouderenmishandeling (ouderen die door hun kind(eren) of hulpverleners worden mishandeld), eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, genitale verminking en mishandeling van adolescenten door ouders of leeftijdsgenoten, maar ook mensenhandel en jeugdprostitutie/loverboys.

Allochtone slachtoffers

Uit een onderzoek uit 2010 blijkt dat allochtonen vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan autochtonen. En uit de cijfers van een eerder landelijk politieonderzoek blijkt dat ongeveer 25 procent van alle slachtoffers die melding maakte bij de politie van allochtone afkomst was, voor het merendeel uit niet-Europese landen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om traditionele praktijken als eergerelateerd geweld, kindhuwelijken en huwelijksdwang, gedwongen achterlating, meisjesbesnijdenis (genitale verminking) en polygamie. Verder zijn vrouwen en meisjes in asielzoekerscentra regelmatig slachtoffer van geweld door familieleden of medebewoners. Vooral incidenten van pesterijen en opdringerig seksueel gedrag worden hierbij gemeld.

De inzet van een tolk wordt vergoed

Veel van de allochtone slachtoffers zijn de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig. Zelfs als zij zich in het dagelijkse leven aardig kunnen redden in onze taal, is daar vaak geen sprake meer van in zeer emotionele situaties. En wanneer zij zich melden bij de politie of hulpverlenende instanties, zoals vrouwenopvang en het Steunpunt Huiselijk Geweld, moeten zij wel gesprekken kunnen voeren die door alle betrokken partijen worden begrepen. Daarom is het zo belangrijk dat de hulp van tolken wordt ingezet! Voor de slachtoffers is dit prettiger, maar ook hulpverleners kunnen hierdoor hun werk efficiënter uitvoeren.
In verband met het belang van goede communicatie in deze situaties worden de tolk- en vertaaldiensten vergoed door de volgende instanties:
  • Centrumgemeenten in Nederland ontvangen budget van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de vrouwenopvang
  • Voor de asielketen is er een regeling vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Voor slachtoffers van mensenhandel wordt de vergoeding geregeld via CoMensha

TVCN.NL